Contact Us

  Tel:(86) 374-3211629
           (86) 374-3217001
    Fax:(86) 374-3211658
  Email:
    guojitoubiao@163.com
    13523287119@163.com
  Add:NO.1298,Xuji Avenue,
    Xuchang,Henan Province, P.R.China